Střední škola hospodářská a  lesnická  Frýdlant vznikla dne 1. 4. 2007 sloučením Střední školy hospodářské Frýdlant a Střední školy lesnické Hejnice. Škola je právnickou osobou, zastupuje ji ředitel příspěvkové organizace, který je současně statutárním orgánem právnické osoby.

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

1. Střední škola

Kapacita 1000 žáků
IZO  107 850 532

Místa poskytovaného vzdělání:

1. Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

2. Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

3. Čs. armády 66, 464 01 Frýdlant

4. Lázeňská 349, 463 62  Hejnice

2.  Domov mládeže

Kapacita  135 lůžek
IZO  110 015 690

Místa poskytovaných školských služeb:

1. Bělíkova 1387, 464 01  Frýdlant

2. Lázeňská 435, 463 62 Hejnice

3.  Školní jídelna

kapacita  900  stravovaných
IZO  110 015 681

Místa poskytovaných školských služeb:

1. Bělíkova 1387, 464 01  Frýdlant

2. Lázeňská 435, 463 62 Hejnice

4.  Školní statek

kapacita se neuvádí
IZO   000 081 671

Místa poskytovaných školských služeb:

1.    Zámecká 4005, 464 01  Frýdlant

 

Moderní komplexní vzdělávací centrum zajišťuje:

 • vzdělávání absolventů ZŠ ve tříletých učebních oborech s výučním listem (zemědělské, lesnické, technické, potravinářské a obory služeb),
 • vzdělávání žáků speciálních škol v učebních oborech speciálního školství (technické, potravinářské a obory služeb),
 • vzdělávání žáků ve čtyřletých studijních oborech s maturitou (zemědělské a ekologické, sociální, ekonomické),
 • vzdělávání absolventů učebních oborů v nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou,
 • odborný výcvik, odbornou praxi a zahraniční stáže žáků,
 • certifikované programy celoživotního vzdělání pro veřejnost s možností uznání kvalifikace po úspěšném vykonání zkoušky,
 • vzdělávací programy pro úřady práce, veřejnou správu a neziskové organizace.

Teoretická výuka probíhá v modernizovaných třídách vybavených multimediální didaktickou technikou a v odborných učebnách, které přispívají k vyšší efektivitě vyučování i k užšímu propojení s budoucím povoláním. Ve školních dílnách a provozovnách, v autoškole a svářečské škole najdou žáci dostatečné zázemí pro svůj odborný růst.

Pohodlné ubytování na domově mládeže, kvalitní stravování ve školní jídelně a školní volnočasová zařízení vytvářejí příjemné podmínky pro život žáků mimo vyučování.

V současné době je škola zapojena do řady projektů, které jsou zaměřeny zejména na tyto oblasti:

 • modernizace a inovace výuky,
 • podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání,
 • budování technického zázemí pro odborný výcvik a odbornou praxi,
 • pořádání odborných exkurzí a zahraničních praxí,
 • podpora volnočasových aktivit žáků zaměřených přírodovědně a technicky.

Škola má dlouholetou zkušenost se vzděláváním žáků i dospělých a díky dlouholeté dobré spolupráci se samosprávami kraje i obcí, výrobními podniky a profesními komorami, s ministerstvy zemědělství a školství, úřady práce a neziskovými organizacemi není odtržená od reality trhu práce. Dokáže pružně reagovat na změny podmínek i aktuální situaci tak, aby poskytla absolventům všech vzdělávacích programů co nejlepší podmínky pro uplatnění v jejich budoucích povoláních.

Další informace viz. Výroční zpráva