Slide background
Slide background

Aktuality ze školy

O nás

Střední škola hospodářská a  lesnická  Frýdlant vznikla dne 1.4.2007 sloučením Střední školy hospodářské Frýdlant a Střední školy lesnické Hejnice. Škola je právnickou osobou, zastupuje ji ředitel příspěvkové organizace, který je současně statutárním orgánem právnické osoby.

Nové komplexní vzdělávací centrum je schopno zajistit nejen výchovu a vzdělávání žáků ve studijních a učebních oborech včetně učebních oborů speciálního školství. V rámci své činnosti rozvíjí již realizované programy certifikovaného celoživotního vzdělávání, zahraničních praxí a spolupráce nejen se zeměmi EU.

 • Výuka

  Teoretická výuka probíhá v modernizovaných třídách vybavených multimediální didaktickou technikou a v odborných učebnách, které přispívají k vyšší efektivitě vyučování i k užšímu propojení s budoucím povoláním. Ve školních dílnách a provozovnách, v autoškole a svářečské škole najdou žáci dostatečné zázemí pro svůj odborný růst.

 • Spolupráce

  Škola má dlouholetou zkušenost se vzděláváním žáků i dospělých a díky dlouholeté dobré spolupráci se samosprávami kraje i obcí, výrobními podniky a profesními komorami, s ministerstvy zemědělství a školství, úřady práce a neziskovými organizacemi není odtržená od reality trhu práce.

 • Uplatnění

  Škola dokáže pružně reagovat na změny podmínek i aktuální situaci tak, aby poskytla absolventům všech vzdělávacích programů co nejlepší podmínky pro uplatnění v jejich budoucích povoláních.

 • Mimoškolní zázemí

  Pohodlné ubytování na domově mládeže, kvalitní stravování ve školní jídelně a školní volnočasová zařízení vytvářejí příjemné podmínky pro život žáků mimo vyučování.

Naše činnost

Zajišťujeme

Moderní komplexní vzdělávací centrum zajišťuje:

 • vzdělávání absolventů ZŠ ve tříletých učebních oborech s výučním listem (zemědělské, lesnické, technické, potravinářské a obory služeb)
 • vzdělávání žáků speciálních škol v učebních oborech speciálního školství (technické, potravinářské a obory služeb)
 • vzdělávání žáků ve čtyřletých studijních oborech s maturitou (zemědělské a ekologické, sociální, ekonomické)
 • vzdělávání absolventů učebních oborů v nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou
 • odborný výcvik, odbornou praxi a zahraniční stáže žáků
 • certifikované programy celoživotního vzdělání pro veřejnost s možností uznání kvalifikace po úspěšném vykonání zkoušky
 • vzdělávací programy pro úřady práce, veřejnou správu a neziskové organizace

Projekty

V současné době je škola zapojena do řady projektů, které jsou zaměřeny zejména na tyto oblasti:

 • modernizace a inovace výuky
 • podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání
 • budování technického zázemí pro odborný výcvik a odbornou praxi
 • pořádání odborných exkurzí a zahraničních praxí
 • podpora volnočasových aktivit žáků zaměřených přírodovědně a technicky

Evropské projekty

Naše škola trvale usiluje o rozšiřování nabídky a zvyšování kvality poskytovaného vzdělání. K tomu mimo jiné využívá finanční prostředky z Evropských fondů.

Seznam a popis projektů, do nichž je škola aktuálně zapojena nebo které v minulosti realizovala, najdete v záložce Projekty.

10_37_145_158_1387_CJ 10_37_111_126_1459_CJ 10_37_111_126_1457_CJ 10_37_111_126_1458_CJ

IconBox Title

Click here to add your own text